Slovník

Bezdůvodné obohacení

 • „Kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat.“ tak praví Občanský zákoník
 • jde o majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, stejně tak i o majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů

Dlužník

 • subjekt (firma / osoba), který si od jiného subjektu (věřitele) půjčuje peněžní prostředky

Exekuce

Exekuční titul

 • základní podklad pro nařízení exekuce

Jde o jakékoliv pravomocné a vykonatelné rozhodnutí

 • soudu (rozsudek, platební rozkaz, schválený smír)
 • rozhodčího soudu (vykonatelný rozhodčí nález)
 • exekutora (exekutorský zápis)
 • notáře (notářský zápis se svolením k vykonatelnosti)
 • státu (rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy, výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení)

Going Concern

 • prosperující podnik fungující obvyklým způsobem

Hrozící úpadek

 • stav, kdy lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků

Insolvence

 • stav, kdy jakýkoliv subjekt (fyzická či právnická osoba, podnikatel či občan) není schopen plnit své závazky v termínu (není solventní, ale je insolventní)

Insolvenční návrh

 • může jej podat dlužník i věřitel - jedná-li se o hrozící úpadek, podává jej pouze dlužník
 • návrh lze, až do vydání rozhodnutí o úpadku, nebo do právní moci jiného rozhodnutí, vzít zpět
 • musí obsahovat jasné označení navrhovatele a dlužníka
 • podává-li dlužník insolvenční návrh sám na sebe, je třeba uvést rozhodující skutečnosti osvědčující jeho úpadek (případně hrozící úpadek)
 • podává se na krajský soud v obvodu, kde má bydliště nebo sídlo dlužník

Přílohy dlužnického insolvenčního návrhu

 • seznam majetku obsahující i pohledávky s uvedením svých dlužníků
 • seznam závazků s uvedením svých věřitelů
 • seznam zaměstnanců
 • listiny dokládající úpadek nebo hrozící úpadek

Přílohy věřitelského insolvenčního návrhu

 • přihláška pohledávky
 • listiny, jichž se přihláška dovolává
 • v návrhu lze uvést i navrhovaný způsob řešení úpadku - tuto povinnost má dlužník, který se chce oddlužit, musí ale přiložit i návrh na povolení oddlužení

Insolvenční řízení

 • přijetím zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku  a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) získali dlužníci možnost řešit svou svízelnou situaci v insolvenčním řízení
 • insolvenční řízení lze vést proti subjektu, který vykazuje znaky insolvence a úpadku
 • lze zahájit jen na návrh - zahajuje se dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu

Fáze insolvenčního řízení

Insolvenční správce

 • kvalifikovaná osoba ustanovená insolvenčním soudem do své funkce nejpozději v rozhodnutí o úpadku
 • jedná vlastním jménem na účet dlužníka
 • při výkonu funkce postupuje svědomitě a s odbornou péčí, je povinen vyvinout veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře
 • zjišťuje a sepisuje majetkovou podstatu, tu následně spravuje, oceňuje a zpeněžuje, s výtěžkem zpeněžení dále nakládá
 • dohlíží na plnění splátkového kalendáře dlužníkem (v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře)

Jistina

 • půjčený finanční obnos bez příslušenství
 • odměna věřitele za půjčení peněžních prostředků dlužníkovi

Konkurs

 • způsob řešení úpadku, kdy na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetku (lze prodat i podnik jako celek) s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají
 • insolvenční řízení tak skončí, během něj je prodán veškerý majetek dlužníka a pokud tento nestačí na uspokojení věřitelů, dluhy je možné dále po dlužníkovi vymáhat až do jejich 100% splacení i po skončení insolvenčního řízení
 • vstupem dlužníka do konkursu se veškeré nesplatné závazky stávají splatnými a zaniká společné jmění manželů

Likvidace

 • přeměna majetku na peníze, kdy zůstávají prostředky i pro vlastníky, oproti konkursu, který sleduje především uspokojení věřitelů
 • v případě, že hodnota majetku nestačí na uspokojení závazků, likvidace ústí v konkurs

Moratorium

 • poměrně rozsáhlý dokument, který vyplňuje dlužník nepodnikatel v případě, že má zájem o povolení oddlužení (osobní bankrot)
 • může být podán dlužníkem jako první úkon v insolvenčním řízení spolu s insolvenčním návrhem, nebo následně po podání věřitelského insolvenčního návrhu, nejpozději do 30 dnů

Nepatrný konkurs

 • je určen k řešení menších konkursů dle rozsahu majetku a počtu věřitelů (celkový obrat dlužníka za poslední účetní období předcházející prohlášení konkursu nepřesahuje 2 miliony korun a dlužník nemá více než 50 věřitelů)
 • přichází na řadu i v případě řešení konkursů vedených na majetek fyzických osob – nepodnikatelů
 • jedná se o efektivní a rychlé řešení konkursu zjednodušeným procesním postupem s odchylkami od klasického konkursu
 • rozhodnutí o tom, že jde o nepatrný konkurs, může insolvenční soud vydat i bez návrhu a spojit je s prohlášením konkursu nebo je vydat kdykoli v průběhu insolvenčního řízení po prohlášení konkursu
 • Na majetek fyzické osoby - nepodnikatele, která žádá o povolení oddlužení, lze prohlásit nepatrný konkurs tehdy, jestliže
  • vyjde najevo, že ze svého čistého příjmu během následujících 5 let není schopna splatit 30% všech svých závazků (ledaže by s nižším plněním věřitelé souhlasili)
  • vyjde najevo, že podáním insolvenčního návrhu sledovala nepoctivý záměr (zamlčení závazků, majetku, významných skutečností rozhodných pro insolvenčních řízení, sledování podvodu apod.)

Oddlužení

 • nazývané též „osobní bankrot“
 • způsob řešení úpadku dlužníka nepodnikatele, ve kterém jsou dlužníkovy dluhy sjednoceny a věřitelé se uspokojují dle jejich zajištění - zajištění věřitelé se uspokojí zcela, nezajištění věřitelé poměrně dle výše jejich uznaných pohledávek
 • nelze v něm řešit závazky pocházející z podnikatelské činnosti dlužníka

Hlavní cíle oddlužení

 • konsolidace ekonomické situace dlužníka dle platné legislativy
 • dlužníkovo hospodářské ozdravení
 • umožnit dlužníkovi nový začátek s „čistým štítem“
 • snížení nákladů veřejných rozpočtů na sanaci těch, kteří se ocitli v sociální krizi

Výhody oddlužení

 • dlužník je soudem chráněn před věřiteli a exekutory
 • růst úroků, sankcí a příslušenství se zastaví
 • stabilizace dlužníkovy finanční situace
 • až 70% dluhů může být dlužníkovi odpouštěno
 • k dluhům, které si věřitelé ve stanovené lhůtě nepřihlásí, se nepřihlíží
 • dlužníkovi zůstane nezabavitelná částka i pro jeho vyživované osoby
 • zklidnění psychiky a konec obav

Nevýhody oddlužení

 • dlužník je pod dohledem soudu
 • oddlužením lze projít pouze jednou za život

Insolvenční zákon připouští dva způsoby řešení oddlužení

Zpeněžení majetkové podstaty

 • zpeněžuje se hodnotný majetek dlužníka, nejčastěji nemovitosti a osobní automobily
 • z výtěžku zpeněžení se provede uspokojení věřitelů
 • pro povolení tohoto způsobu řešení oddlužení je důležité, aby výše uspokojení dosahovala 30 % z celkové výše závazků (leda že by s nižším plněním souhlasili věřitelé), jinak věřitelé tento způsob řešení oddlužení pravděpodobně nepovolí

Plnění splátkovým kalendářem

 • pokud je dlužník schopen ze svých budoucích příjmů splatit během 5 let minimálně 30 % z celkové hodnoty všech svých závazků (nižší plnění pouze tehdy, souhlasí-li věřitelé), může navrhnout tento způsob řešení oddlužení

Platební neschopnost

 • má se za to, že dlužník je v platební neschopnosti, jestliže nastane jedna z následujících možností
  • dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo
  • je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo
  • není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo
  • nesplnil povinnost předložit seznamy majetku, závazků a zaměstnanců, kterou mu uložil insolvenční soud

Oprávněný

Pohledávka

Poplatek z prodlení

 • nařízením vlády č. 142/1994 Sb. v platném znění činí výše poplatku z prodlení za každý den prodlení 2,5 promile (0,0025) dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení; jiná výše poplatku z prodlení nemůže být dohodnuta
 • týká se pouze stanovených nájemních smluv podle občanského zákoníku

Povinný

Prekluze

 • je zánik práva
 • pokud dlužník zaplatí prekludovaný dluh, provedl plnění bez právního důvodu a jde tedy o bezdůvodné obohacení - dlužník má nárok na vrácení prostředků

Promlčení

 • zánik nároku
 • pokud se povinná osoba ohradí námitkou o promlčení v případě uplynutí promlčecí doby, nemůže být právo vymoženo - pokud však dlužník promlčenou pohledávku zaplatí, považuje se dluh za skutečně existující a v případě jeho následného domáhání nemá dlužník nárok na vrácení uhrazené sumy - nedošlo tedy k bezdůvodnému obohacení věřitele
 • občanský zákoník obecně stanovuje promlčecí dobu ve výši 3 let, obchodní zákoník obecně ve výši 4 let - ve vybraných případech může být ale odlišná

Předjednaná reorganizace (malá reorganizace)

 • zadlužený subjekt může podstoupit reorganizaci i tehdy, pokud výše uvedené nesplňuje, pouze však za té podmínky, že nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku předloží reorganizační plán schválený alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů, a současně alespoň polovinou věřitelů nezajištěných

Je vhodná i pro

 • subjekty, které nedosahují obratu nad 100 milionů Kč
 • subjekty, které zaměstnávají méně než 100 zaměstnanců
 • osoby samostatně výdělečně činné
 • hlavním předpokladem pro povolení jakékoliv reorganizace je, že dlužník musí být podnikatelsky aktivní a musí mít zajištěn odbyt svých produktů (služeb)

Předlužení

 • o předlužení jde tehdy, má-li dlužník, který je právnickou osobou (nebo fyzickou osobou podnikatelem), více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku

Přezkumné jednání

 • jednání nařízené soudem, na němž se přezkoumávají přihlášené pohledávky
 • povinné pro dlužníka insolvenčního správce
 • správce, dlužník i věřitelé mohou popírat pravost, výši a pořadí přihlášených pohledávek

Přihláška pohledávky

 • v rozhodnutí o úpadku soud vyhlašuje lhůtu pro přihlášení pohledávek (trvá zpravidla 1 měsíc, může ale trvat až 2 měsíce), během které věřitelé přihlašují své pohledávky do insolvenčního řízení
 • v přihlášce věřitel prokazuje vznik pohledávky přiloženými listinami
 • k pohledávkám nepřihlášeným ve lhůtě se nepřihlíží

Příslušenství pohledávky / závazku

Reorganizace

 • způsob řešení dlužníkova úpadku, při kterém dlužník může i nadále vyvíjet podnikatelskou činnost, avšak pouze v mezích tzv. reorganizačního plánu, který sleduje mj. ozdravení provozu dlužníkova podniku a uspořádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli

Reorganizaci lze povolit subjektům, které

 • nejsou v likvidaci
 • nejsou obchodníky s cennými papíry nebo osobami oprávněnými k obchodování na komoditní burze podle zvláštního právního předpisu
 • jejichž celkový obrat za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň sto milionů korun, nebo zaměstnávají-li alespoň 100 zaměstnanců v pracovním poměru

Schůze věřitelů

 • svolává a řídí jí insolvenční soud z vlastní iniciativy, nebo na návrh insolvenčního správce, věřitelského výboru anebo alespoň 2 věřitelů, jejichž pohledávky) činí alespoň desetinu přihlášených pohledávek
 • rozhoduje o způsobu řešení úpadku dlužníka

Smluvní pokuta

 • peněžitá částka, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli v případě, že nesplní svou smluvní povinnost (a to i tehdy když porušením povinnosti věřiteli nevznikne škoda)
 • její výše musí být určena ve smlouvě, nevzniká ze zákona automaticky jako úrok z prodlení

Soudní exekutor

 • fyzická osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem
 • provádí exekuční činnost - nucený výkon exekučních titulů
 • poskytuje právní pomoc oprávněnému a povinnému po vydání exekučního titulu
 • sepisuje exekutorské zápisy
 • přijímá peníze, listiny a movité věci do úschovy
 • na návrh vlastníka provádí dražby movitých a nemovitých věcí (dobrovolné dražby)
 • doručuje písemnosti soudu
 • na základě pověření soudu vykonává činnost soudního vykonavatele
 • zjišťuje a spravuje majetek podléhající zajištění na základě pověření soudu nebo státního zástupce

Úpadek

 • dlužník je v úpadku tehdy, jestliže má nejméně dva věřitele, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen (platební neschopnost)
 • dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen

Úrok

Úrok z prodlení

 • nařízením vlády č. 33/2010 Sb. odpovídá ročně výše úroků z prodlení výši 2 týdenní repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů, v současnosti tedy 7,05 % p.a.
 • nemusí být smluvně určeny, nárok na ně vzniká automaticky prodlením dlužníka

Úvěr

 • přesun peněžních prostředků od subjektu, který má peněžní přebytky, neumí je zhodnotit, ale může je postrádat, k subjektu, který ví, jak prostředky zhodnotit, ale nemá co zhodnocovat
 • pro ekonomiku velice důležitý - zajišťuje transfer prostředků od přebytkových jednotek k jednotkám deficitním, takto ekonomika získává na síle a roste

Věřitel

 • subjekt (firma / osoba), kterému jiný subjekt (dlužník) dluží peníze

Věřitelský výbor

 • spolu s insolvenčním správcem přispívá k naplnění účelu insolvenčního řízení (co nejvyšší uspokojení věřitelů)
 • jeho prací je ochrana společného zájem věřitelů
 • jsou v něm zastoupeny všechny skupiny věřitelů dle povahy jejich pohledávek
 • má minimálně 3 a maximálně 7 členů
 • všichni jeho členové i (jejich náhradníci) postupují s odbornou péčí a odpovídají za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobí porušením svých povinností nebo neodborným výkonem své funkce
 • při výkonu své funkce jsou jeho členové povinni dát přednost společnému zájmu věřitelů před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob

Výkon rozhodnutí

 • věřitel podává soudu návrh na výkon rozhodnutí a sám vybírá jeho způsob
 • věřitel zvažuje nejvhodnější řešení, hledá majetek či zaměstnavatele dlužníka a je tedy tím, kdo se aktivně podílí na vymáhání své pohledávky
 • v případě exekuce naopak veškerá hledání a rozhodování ponechává věřitel čistě na exekutorovi

Závazek

 • dluh, půjčka, úvěr
 • povinnost jedné osoby (dlužníka) plnit určitý závazek (dluh) osobě druhé (věřiteli)